Obchodní podmínky

Podmínky pro registraci dodavatele

Podmínky pro registraci dodavatele (dále jen „Podmínky“) do systému

AAAdodavatel.cz je katalog firem a institucí, který provozuje společnost AAA poptávka s.r.o., se sídlem Sluneční náměstí 2583/11, Praha 5, 158 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílC, vložka 298778. Katalog nabízí prezentaci společnosti v podobě upřednostnění a zvýraznění firemních zápisů.

1. Poskytovaná služba

Zvýrazněnou pozicí se rozumí:

  • zviditelnění elektronických a telefonických kontaktů
  • ohraničení firemních údajů
  • možnost zadání grafické informace (loga, apod.)

Upřednostněnou pozicí se rozumí:

  • získání předních pozic v katalogu AAAdodavatel.cz
  • zvýhodněná pozice může být poskytnuta na maximálně 5 oborů a až 30 klíčových slov.

2. Provedení registrace

Registraci může objednavatel provést prostřednictvím webového formuláře, dostupného na adrese http://www.aaadodavatel.cz/inzerce. Registraci může provést také telefonicky po poskytnutí všech potřebných údajů. Registrace do katalogu je závazná (telefonicky, přes elektronický formulář, e-mailem).

3. Ceny, platba, trvání služeb

Cena je určena platným ceníkem a je splatná jednorázově na celé období. Trvání služby je zahájeno ihned po zpracování objednávky (max. do 3 pracovních dnů od objednání). Zároveň je zaslána faktura, která je splatná do 14 dní. Uskutečněním platby se rozumí připsání platby na účet provozovatele, maximálně do 14 dní po odeslání faktury. Při neuhrazení v době splatnosti faktury mohou být firemní údaje předány třetí straně a to pouze za účelem vynucení platby.

V případě neuhrazení faktury v dané době splatnosti, je služba zablokována. V případě nedodání podkladů po opakovaných žádostech provozovatele, vytvoří nabídku provozovatel podle webových stránek či informací uvedených ve firemní záznamu klienta.

4. Vedení registrace

Registrovaná firma plně zodpovídá za udržování svých přístupových práv do systému AAAdodavatel.cz Firma nebo její zástupce je odpovědný za jakékoli zneužití svého účtu třetí osobou. Stejně tak je plně odpovědný za obsah poskytnutých údajů.

5. Záruky provozovatele

Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah a provozování záznamu firmy či firemních produktů.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání objednavatele v rozporu s těmito obchodními podmínkami, obecně platnými zákony, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru, šíří své přístupové kódy do systému, zasílá nevyžádaná obchodní sdělení nebo nabídku služeb. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a odhlášení objednavatele ze systému, bez jakéhokoli finančního vyrovnání.

6.2 Objednavatel

Pokud má objednavatel registrovanou službu zvýraznění firemních údajů nebo zvýhodněnou pozici, může odstoupit od smlouvy, pokud poskytovatel poruší níže uvedené:

V případě, kdy služba zvýraznění firemních údajů nebo zvýhodněná pozice není plněna alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny v měsíci a objednavatel tuto skutečnost oznámí provozovateli, který nesjedná do 5 pracovních dnů od oznámení nápravu. Poté má objednavatel právo z důvodu neplnění služby odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení části registračního poplatku v poměrné hodnotě ve vztahu k celkové době plnění služby.

6.3 Storno podmínky

V případě, že si objednavatel přeje zrušit již aktivovanou službu, a odstoupit tak od uzavřené smlouvy, lze tak učinit do 2 dní od aktivace služby. V tomto případě je povinen poskytovateli služby uhradit storno poplatek ve výši 50% z dané částky služby.

7. Inzertní podklady

Objednavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných inzertních sdělení či jiných inzertních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná inzertní sdělení či reklamní prvky objednavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom objednavatel poskytovateli za veškerou způsobenou škodu.

8. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem objednavatele jeho osobní údaje ve formě nahrávek všech uskutečněných hovorů a dále ve formě písemné či emailové, zejména pak jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje, název společnosti. Objednavatel souhlasí s nahráváním všech uskutečněných hovorů, které jsou za účelem sjednání služby, servisní činnosti v rámci služby a dále v rámci zkvalitňování poskytnuté služby.

Poskytovatel služby má právo zasílat objednavateli e-mailem, prostřednictvím SMS a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, akčními nabídkami, inzercí, apod. Objednavatel má právo odhlásit se ze zasílání obchodních sdělení na výše uvedených kontaktech nebo odpovědí na obchodní sdělení, které bylo zasláno e-mailem. Po vypršení platnosti registrace objednavatele v systému www.aaadodavatel.cz má poskytovatel právo uchovávat jeho kontaktní údaje pro své interní potřeby, pokud dodavatel nepožádá o jejich výmaz. Uchovávané osobní údaje může objednavatel kdykoli změnit ve svém zákaznickém profilu nebo prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

9. Souhlas

Registrací firmy je vyjádřen bezpodmínečný souhlas s uvedenými podmínkami a se zasíláním informačních e-mailů od provozovatele systému. Ze zasílání informačních e-mailů se lze odhlásit na adrese aaadodavatel@aaapoptavka.cz.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. 12. 2018

Kontakty

  • +420 222 551 815 V pracovní dny 8:00 - 16:30
  • info@aaapoptavka.cz

O nás

AAAdodavatel.cz - katalog firem a institucí obsahuje více než 230 tis. českých firem. Firemní zápisy nabízejí široké možnosti pro prezentaci Vaší společnosti.